Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

Adreça
- PARC. 15, 43830 Torredembarra ()
Telèfon 0
977244500
Correu electrònic
tomas@tarragones.org

Informacions addicionals

Horari
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 9h a 13h i de 15h a 18h. Diumenges de 10h a 13h
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).
web
http://tarragones.cat/medi-ambient/servei-integrat-mediambiental-sim/adreces-i-horaris-deixalleries

Tanca