Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

MINIDEIXALLERIA DE GUALTA

Adreça
AFORES (COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL), 17257 Gualta ()
Telèfon 0
972642310
Correu electrònic
jselis@baixemporda.cat

Informacions addicionals

Horari
L'accés és mitjançant targeta i es pot accedir sempre que es vulgui.
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca