Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA D'ARGENTONA

Adreça
C/ CAN CARMANY, 08310 Argentona (Maresme)
Telèfon 0
937974900
Telèfon 1
Correu electrònic
pujolcj@argentona.cat

Informacions addicionals

Horari
De dilluns a divendres de 10h a 13h i 16h a 19h i dissabtes de 10h a 14h i 16h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca