Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA D'ESTERRI D'ÀNEU

Adreça
CAMÍ DEL RIU SON S/N, 25580 Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà)
Telèfon 0
652894458
Telèfon 1
Correu electrònic
deixalleria@pallarssobira.cat

Informacions addicionals

Horari
De dilluns a divendres de 8 a 15h.
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca